استانداردهای مورد استفاده

    رديف

عنوان

شماره استاندارد

1

ويژگي هاي آرد نانوايي

103

2

آرد گندم

103

3

ويژگيهاي گندم

104

4

ويژگيهاي بيولوژيکي و حد مجاز آلودگي باکتريولوژيکي آب آشاميدني

1011

5

ويژگيهاي آب آشاميدني

1053

6

آيين کار ايمني و بهداشتي ماشين هاي فرآيند در کارخانه هاي آرد

1836

7

تعيين روش نمونه برداري غلات

2087

8

مقررات بهداشتي کارگران کارگاههاي توليد مواد غذايي

2204

9

سبوس گندم

2342

10

حد مجاز آلودگيهاي ميکروبي در انواع آرد, رشته و ماکاروني

2393

11

استاندارد آئين کار ضدعفوني غلات

2493

12

آئين کار ضد عفوني آرد

2670

13

اندازه گيري دماي غلات و حبوبات در انبار

2681

14

روش اندازه گيري رطوبت غلات و فراورده هاي آن (روش معمولي)

2705

15

تعيين خاکستر غلات و فراورده هاي آن

2706

16

آئين کار در آزمايشگاه ميکروبيولوژي مواد غذايي

2747

17

روش اندازهگيري پروتئين خام غلات و فراورده هاي آن

2863

18

روش تعيين ميزان افت گندم

3003

19

روش تعيين ميزان سياهک زدگي غلات (روش رسوبي)

3004

20

تعيين نسبت گندمهاي نيمه شيشهاي به روش مرجع

3214

21

روش ارزشيابي پخت برنج با استفاده از ديسکوالاستوگراف

3215

22

آئين کار استفاده از دستگاه اکستنسوگراف جهت تعيين خواص رئولوژيکي خمير حاصل از آرد گندم

3247

23

آئين کار استفاده از دستگاه آميلو گراف جهت تعيين فعاليت آنزيماتيک گندم و چاودار

3248

24

مواد افزودني مجاز براي توليد فراورده هاي آردي

3494

25

آئين کار جهت تعيين ضريب ته نشيني (زلني) براي گندم و آرد

3681

26

روش تشخيص آلودگي پنهان غلات و حبوبات به حشرات

3737

27

آئين کار بهداشتي تجهيزات و لوازم مورد مصرف در صنايع غذائي

3766

28

آئين کار نگهداري آرد گندم

3988

29

آئين کار نگهداري غلات

3989

30

آئين کار ايمني و بهداشتي ماشين هاي فرآيند در کارخانه هاي آرد

4725

31

آئين کار استفاده از سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني

4557

32

غلات و فراورده هاي آن –اندازه گيري آهن به روش بينايي سنجي جذب اتمي غلات و فراورده هاي آن-آرد گندم جوانه زده (آرد سن) –ويژگيها و روش هاي آزمون

5339

33

ات و فراورده هاي آن-آرد گندم دوروم و سموليناي آن-اندازه گيري رنگدانه زرد –روش آزمون

6874

34

غل

7123

35

سمنو-ويژگي ها و روش هاي آزمون

7575

36

آرد گندم – آئين کار توليد

7992

 

 Website: wwww.ardfard.com   

Email:.info@ardfard.com

تمامی حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت آرد فرد تاكستان می باشد
   Email: infoardfard.com |  مديريت |   تماس با ما |  در باره شركت